Játékszabályzat

,,A PARTY VELÜNK INDUL” ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA, ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

 1. A Szervező

1/1. A nyereményjáték („Játék”) szervezője az Varsányi Pincészet Kft. (székhely: 3351 Verpelét Dózsa György utca 3/I., továbbiakban: „Szervező”), a nyereményjáték lebonyolítója a Wonderduck Agency Zrt. (székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 31. fszt. 1., továbbiakban: „Lebonyolító”).

 1. A Játékban való részvétel feltételei

2/1. A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes magyarországi állandó lakhellyel rendelkező természetes személy a 4. pontban meghatározott részvételi feltételek mellett.

2/2. A Játékból ki vannak zárva a Szervezőnek, valamint a Lebonyolítónak az alkalmazottai, megbízottjai, ügynökei, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyek alkalmazottai, megbízottjai és mindezen felsorolt személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2/3. A Játék teljes időtartama – budapesti idő szerint – 2019. április 1. napjának 0 óra 00 percétől 2019 június 15. napjának 17 óra 00 percéig tart („Játék időtartama”).

2/4. A Játékban résztvevő személy („Játékos”) az lehet, aki:

 1. április 1. és 2019. június 15. közötti időszakban bármely magyarországi székhellyel rendelkező kiskereskedelmi egységben legalább 1 (egy) üveg Varsányi Pincészet Weekend Selection bort vásárol:

Játékban résztvevő Varsányi Pincészet Kft. termékei:

 • #péntek Fehér Cuvée EAN: 5997906102080
 • #szombat Rosé Cuvée EAN: 5997906113222
 • #vasárnap Vörös Cuvée EAN: 5997906116926 : És
 1. április 1. és 2019. június 15. 17:00 közötti időszakban a partybor.hu weboldalon („Weboldal”) található jelentkezési űrlap („Regisztrációs lap”) kitöltésével a Játékban való részvételre jelentkezik, amelynek során megadja az ott kért személyes adatait, úgymint vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, és hiánytalanul feltölti a vásárolt boron elhelyezett nyaktokon található 10 számjegyű egyedi kódot ÉS
 1. a Weboldalon a megfelelő jelölőnégyzetek kipipálásával elfogadja a jelen játékszabályzatot („Játékszabályzat”), valamint hozzájárul a megadott személyes adatainak a Jelen Játékszabályzat 5. pontjában foglalt Adatkezelési Tájékoztatóban írtak szerinti kezeléséhez; ÉS

A Játékban kizárólag azon vásárlást igazoló boron elhelyezett nyaktokkal lehet pályázni, amelyen beazonosítható és egyértelműen olvasható a 10 számjegyű egyedi kód.

Egy kóddal csak egyszer lehet a Játékra jelentkezni, és kizárólag egy nyereményre lehet vele pályázni.

Ha a Játékos egy adott játékperióduson belül több kódot tölt fel, akkor a Játékos az adott sorsoláson annyi eséllyel pályázik a nyereményre, ahány kódot feltöltött, feltéve, hogy az egyes kódok külön-külön kerülnek a Weboldalon feltöltésre;

A Játékosnak a Játék végéig, és a nyeremények átadásáig meg kell őriznie a vásárlást igazoló eredeti 10 számjegyű egyedi kódot tartalmazó nyaktokot, amellyel a Játékban való részvételre jelentkezett.

A Weboldalon történő regisztrációval és a jelen Játékszabályzat elfogadásával a Játékos részvételi szándékát nyilvánítja ki, és feltöltött adatai, valamint a 10 számjegyű kódot tartalmazó nyaktok(ok) összességében képezik a nyereményre való pályázatát („Pályázat”).

2/5. A Játékban kizárólag a hiánytalanul és hibátlanul kitöltött, valós adatokkal és Nyaktokkal szereplő Pályázatok vesznek részt. Az a Játékos, aki valótlan, hamis, vagy félrevezető adatokat ad meg, a Játékból kizárásra kerül.

Szervező a nyeremény átadását megelőzően jogosult a Pályázatot ellenőrizni különösen, hogy a nyertes Játékos megfelel-e Játékszabályzat minden rendelkezésének. Ha a nyertes Játékos által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, vagy ha a regisztráció időpontjában nem töltötte be 18. életévét, úgy a Szervező nem fogadja el nyertesnek az adott Játékost, és jogosult őt a Játékból kizárni.

A nyeremény átvételének további feltétele, hogy a nyertes Játékos rendelkezzék a Pályázat során feltöltött egyedi kódot tartalmazó Nyaktokkal, és azt a Lebonyolító/Szervező részére átadja/bemutatja.

2/6. Egy Játékos a teljes nyereményjáték során legfeljebb 1 (egy) darab nyereményt nyerhet. Amennyiben egy adott személy véletlen (Pl.: technikai hiba folytán) több nyereményre kerülne nyertesként kisorsolásra, úgy csak az időben első sorsolás tekintetében minősül nyertesnek, a további sorsolásokból kizárásra kerül.

2/7. A személyes adatok védelmét a Szervező a Játékszabályzat részét képező Adatkezelési Tájékozatóban leírtak szerint biztosítja (lásd. 5. pont).

2/8. Kereskedők, fogyasztói csoportok vagy harmadik személyek csoportos részvétele a Játékban tilos. Amennyiben a Lebonyolító vagy a Szervező által valószínűsíthető, hogy egy Játékos (számítógépes) manipulációt használ annak érdekében, hogy ezt a feltételt megkerülje, például parancs file-t vagy brute force eljárást vagy bármilyen más automatizált eszközt, ezen személy a Játékban való részvételből kizárásra kerül, és nyereményre nem jogosult.

2/9. Azon résztvevőket, akik helytelen adatokkal vagy más nevében, illetve más e-mail címével vesznek részt a Játékban, Szervező saját döntési jogkörében kizárhatja a Játékból. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált e-mail postafiókot vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező és Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

2/10. A Weboldal működését számos, a Szervező befolyásán kívül álló tényező is érintheti, ezért Szervező és Lebonyolító a Weboldal folyamatos, zavartalan használatát nem tudja garantálni. A Szervező és Lebonyolító a Weboldal működési, és egyéb hibáival kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja.

Ha a résztvevő a regisztráció során bezárja a böngészőablakot vagy ha a kapcsolat bármely okból megszakad a kiszolgáló webhelyével abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező és a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

2/11. Érvénytelennek minősül az olyan Pályázat, amely hiányos (pl. hiányzó karakter, elírt szó, nem értelmezhető tartalom, „rosszindulatú üzenet”, ismételt beküldés), vagy amely a megadott beérkezési határidő után érkezett be. Az elküldés igazolása nem minősül a kézbesítés bizonyítékának. A Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal az elkésett, nem teljes, illetve a technikai vagy egyéb más ok miatt elveszett Pályázatokért. 

A Lebonyolító a játékból érvénytelenség okán kizárhatja azt a pályázatot, amely e Játékszabályzatban írt feltételeknek, vagy azok bármelyikének nem felel meg. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Lebonyolítót és/vagy Szervezőt felelősség nem terheli. A Játékból kizárásra kerülnek azok a játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék. Szervező, illetve a Lebonyolító fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kártérítést követeljen e Játékosoktól.

A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.) a Szervező és Lebonyolító nem vállalnak felelősséget.

 1. Sorsolás, Nyeremények, Nyertesek értesítése, Nyeremények átadása

3/1. A Játék időtartama után 1 (egy) sorsolás kerül meghatározásra.

Sorsolás időpontja: 2019. június 15. 19:00

A sorsolás helyszíne: Vingadium borliget, Budapest, 16. kerület Erzsébet liget

A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes által beküldött Pályázat érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül. Minden egyes nyeremény csak és kizárólag a leírtakat tartalmazza.

3/2. A nyereményjáték nyereményei

 • Egy hetes, két fős mallorcai nyaralás 3*-os szállodában, félpanzióval.

A nyeremény tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, szállás 3*-os szállodában normál kétágyas szobában, félpanzióval, repülőtér-szálloda-repülőtér útvonali transzfer, idegenforgalmi adó.

A nyeremény nem tartalmazza: betegség, – baleset, – poggyász biztosítás, egyéb, személyes költségek, fakultatív programok.

 • Karaoke szett tartalma: 2 db PAK-8DMP típusú hangfal és egy db DM-1100 mikrofon a szükséges kábelekkel.
 • Egy méretre készített, kétrészes Gregory öltöny, melyet a nyertes állíthat össze a Gregory tailorng webáruház aktuális kínálatából.( gregorytailoring.com)
 • A nyeremény tartalma 2 db napijegy a Lupawake 5 oszlopos gyakorló pályájára. A nyeremény tartalmazza az alapfelszerelést: kezdő wakeboard mellény és bukósisak.

A nyeremény nem tartalmazza a sportbelépőt.

A Játék teljes időtartama alatt összesen 4 db nyeremény, azaz négy darab nyeremény kerül kisorsolásra. A sorsolások véletlenszerűen történnek, gépi sorsolással. A nyeremények sorsolása közjegyző és egy – a Lebonyolító által kijelölt – kéttagú sorsolási bizottság jelenlétében történik. Összesen 4 nyertes Pályázat kerül kisorsolásra a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással. Minden nyertes mellé 5-5 (öt-öt) darab tartaléknyertes kerül kisorsolásra.

3/3. A Szervező a nyertesek listáját (vezetéknév, keresztnév) a sorsolás helyszínén illetve a sorsolást követő héten teszi közzé a Weboldalon, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul.

A nyertes Játékos értesítésére legkésőbb a sorsolást követő 4 munkanapon belül kerül sor a regisztráció során megadott e-mail címén. A nyertes Játékos köteles az értesítést legkésőbb az értesítést követő 4. munkanapon 16 óra 00 percig visszaigazolni egy e-mail válaszüzenetben, valamint köteles a Lebonyolítóval felvenni a kapcsolatot annak érdekében, hogy a nyeremény átvételének helyét és idejét leegyeztesse. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül bármilyen oknál fogva nem igazolja vissza az Értesítést (az értesítés nem érkezik meg a Lebonyolítóhoz) arra az e-mail címre válaszolva, melyről az értesítés érkezett, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és Szervező tartaléknyertest jelöl ki.

Amennyiben jelen Játékszabályzat alapján tartaléknyertes értesítése szükséges, úgy Lebonyolító, a fentiek a kisorsolt tartaléknyertesek közül sorrendben az elsőt, a regisztráció során megadott e-mail címén értesíti. A tartaléknyertes Játékos 4 munkanapon belül köteles visszaigazolni az értesítést e-mailen keresztül, azon az e-mail címen, amelyről az értesítés érkezett (partybor@wonderduck.hu). Amennyiben a tartaléknyertes a fenti határidőn belül nem igazolja vissza az értesítést (tehát amennyiben a Lebonyolító a fent megadott határidőn belül nem kap visszaigazoló e-mailt a tartaléknyertestől), úgy a tartaléknyertes Pályázata kizárásra kerül a Játékból, aki így ezáltal nem lesz jogosult a nyereményre. Szükség esetén a sorban következő potenciális tartaléknyertes Játékost a sorban előtte álló tartaléknyertes Játékos (aki a nyereményre való jogosultságát elveszítette) számára érvényes – az értesítés visszaigazolására nyitva álló – határidő lejártát követő első munkanapon kell értesíteni. A tartaléknyertes Játékosnak 4 munkanapon belül kell visszaigazolnia az értesítést.

3/4. A nyeremények átvételére a nyertesek a sorsolás helyszínén a sorsolás napján, de legkésőbb az értesítést követő 30 naptári napon belül jogosultak, a Lebonyolítóval előzetes egyeztetett módon és időpontban. Amennyiben a nyertes a megadott határidőn belül nem veszi át nyereményét, úgy az sikertelen kézbesítésnek számít, amivel kapcsolatban Szervező és Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja

3/5. A nyeremények egésze vagy azok egy része sem készpénzre sem másra nem váltható át, ide nem értve azt az esetet, amikor a nyeremény kicserélése a Szervezőn kívülálló körülmények miatt válik szükségessé. Erre tekintettel a Szervező fenntartja annak a jogát, hogy belátása szerint az adott nyereményt egy másik azonos vagy nagyobb értékű nyereményre kicserélje.

A nyeremények kapcsán az alábbiak is irányadók: a Szervező és a Lebonyolító fenntartja a jogát, hogy az itt leírt nyeremények bármely elemét, összetevőjét, vagy részletét megváltoztassa, vagy törölje. Ebben az esetben a Szervező lehetőségei szerint helyettesítő nyereményt biztosít egyező/hasonló értékben, témában. Vis maior, vagy olyan objektív körülmény, esemény bekövetkezte esetén, melyre Szervezőnek vagy Lebonyolítónak nincsen teljes egészében ráhatása a Szervező és a Lebonyolító minden ebből fakadó igényt elutasít, ezzel kapcsolatosan minden felelősséget kizár.

3/6. A Szervező és Lebonyolító bármely nyeremény bármely hibájáért mindennemű felelősségét kizárja.

A Szervező és a Lebonyolító nem érintettek a nyereményekkel kapcsolatos esetleges szavatossági, illetve jótállási igények érvényesítésében, ezzel kapcsolatosan minden felelősséget kizárnak, ezen igényeknek nem kötelezettjei.

Eltérő rendelkezés hiányában a nyereményre nem vonatkoznak szavatossági jogok, így azt nem lehet kicserélni vagy az értékesítőnél visszaváltani.

3/7. A nyertes a nyereményt saját kockázatára fogadja el. A Szervező a nyereménnyel kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal. A nyeremény átadását követően a Szervező nem tartozik felelősséggel a nyeremény tekintetében, semmilyen rajta kívül álló körülménnyel összefüggésben. A nyertesre irányadó minden olyan irányelv, illetve általános szerződési feltétel, amely a nyeremény teljesítéséhez kapcsolódik. A nyereményhez kapcsolódó minden rendelkezés és feltétel a lehető legteljesebb mértékben átadásra kerül.

3/9. . Felek rögzítik, hogy a nyereményjáték az SZJA tv. 1. számú melléklet 8.14. pontja szerinti üzletpolitikai célokat szolgál, ezért a nyertes magánszemélyek esetében a nyeremények átadása adókötelezettséget sem az átadónál, sem a magánszemélyeknél nem keletkeztet. Amennyiben esetlegesen a nyeremény átadása következtében adókötelezettség mégis felmerülne, abban az esetben azt a Szervező köteles megfizetni.

Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és esetleges adóvonzata kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A nyertes Játékos viseli a további esetlegesen felmerülő egyéb költségeket (pl. a nyeremény átvétele kapcsán esetlegesen felmerülő utazási költséget).

 1. Egyéb rendelkezések

4/1. A Szervező felkéri a nyertes Játékost, hogy további külön díjazás nélkül vegyen részt a Játékhoz kapcsolódó vagy abból eredő reklámozásban. Ez magába foglalja különösen, de nem kizárólagosan a reklámozás céljára felhasználható fénykép, illetve videófelvétel készítését. A Játékban való részvétellel a nyertes Játékos a Szervező részére visszavonhatatlanul és teljes mértékben hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező külön díjazás nélkül felhasználja, közzé tegye, nyilvánosan lejátssza, továbbítsa, kiállítsa és többszörözze többek között a Nyertes Játékos nevét, nyilatkozatait, videóit, hangját, interjúját, felvételeit, fényképeit vagy egyéb látható vagy hallható megjelenését vagy képmását, egészben vagy részben, önállóan vagy egyéb kapcsolódó anyagokkal, pl. szöveggel, fényképekkel vagy képekkel bármely médiumban (akár ismert, akár még nem létező) beleértve, de nem korlátozva az internetre vagy egyéb más elektronikus vagy közösségi média felületre, és bármilyen egyéb célra, így különösen reklámozásra, promócióra. A felhasználás nem korlátozott területileg, illetve a felhasználás módja, gyakoriságára, időtartama szempontjából. A felhasználás a Játékhoz vagy a Szervező termékeinek reklámozásához kapcsolódhat, illetve egyéb promóciós célra is kiterjedhet. A nyertes továbbá elismeri, hogy minden olyan anyag, amely a fenti jog alapján készül, a Szervező tulajdonát képezi.

4/2. Amennyiben megalapozottan feltehető, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt rendelkezéseket valamely Játékos megszegte, abban az esetben a Szervező saját belátása szerint kizárhatja a Játékból a résztvevőt.

4/3. A törvény által lehetővé tett legteljesebb mértékben sem a Szervező, sem a Lebonyolító, sem a Szervező vagy a Lebonyolító Játékban résztvevő ügynökségei nem tartoznak felelősséggel semmilyen olyan kárért, vagy veszteségért, amely a Játékhoz kapcsolódóan keletkezett.

4/4. A Szervező fenntartja valamennyi Játékos, illetve nyertes azonosításához és adatainak valóságtartalmához kapcsolódó ellenőrzésének a jogát, továbbá a nyeremény átadásának megtagadáshoz, valamint a nyeremény visszavonására való jogot abban az esetben, ha alapos okkal feltételezhető az, hogy jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy bármely más olyan rendelkezést, amely a Játékban való részvétel feltételét képezi, megszegték vagy amennyiben egy Játékos tisztességtelen előnyökre tett szert a Játékban való részvétel során vagy csalárd módon nyert.

4/5. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor módosítsa, vagy a Játékot annak bármelyik fázisában lezárja vagy visszavonja a Szervezőn kívülálló olyan okok esetén, amelyek miatt ez elkerülhetetlen. Azonban a Szervező megtesz mindent annak érdekében, hogy minimálisra csökkentse ennek hatását.

4/6. Ha a Játékszabály több nyelven is elérhető, nyelvi eltérés esetén a Játékra a magyar nyelvű verzió az irányadó.

4/7. Jelen Játékszabályzatra a magyar jog az irányadó. A Játékkal kapcsolatos minden igény elévülési határideje 60 nap.

4/8. A Játékban való részvétellel a Játékos a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket magára nézve kötelezőnek elfogadja, és tudomásul veszi, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételek kötelezőként való elfogadása nélkül a Szervező el sem fogadta volna a Pályázatot.

 1. Adatkezelési Tájékoztató

5/1. A Szervező tiszteletben tartja az Ön személyes adatait. A jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza a Játék keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére vonatkozó információkat.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató nem vonatkozik személyes adatainak a Szervezőnek a Weboldalon kívüli más honlapjain, vagy más csatornáin történő gyűjtésére és felhasználására, nem vonatkozik továbbá semmilyen, a jelen Játékot nem érintő egyéb információra vagy kommunikációra.

5/2. A Játék keretében gyűjtött személyes adatok kezelője a Szervező, amelynek megbízásából az adatokat a Lebonyolító mint adatfeldolgozó használja fel a sorsolás, a nyereményekről való értesítés és a nyeremények átadása céljából.

5/3. A Játékban való részvételhez regisztrálnia kell magát a partybor.hu weboldalon. A regisztráció során a következő adatokat kell megadnia az erre kialakított regisztrációs felületen: vezetéknév, keresztnév, E-mail cím. Nyertesség esetén gyűjtött további adatok: postázási cím, személyigazolvány szám, adóazonosító jel, állampolgárság.

5/4. Az Ön által önkéntesen megadott személyes adatokat kizárólag a következő célokból kezeljük és használjuk fel: A Játék lebonyolítása, a nyertesek meghatározása és értesítése, a nyertesek nevének a Szervező e Játékszabályzatba meghatározott honlapján történő közzététele (kizárólag a vezetéknév, keresztnév, irányítószám) a játék végétől számított 60 napig, azaz 2019.08.15-ig, továbbá a nyertesek nyereményre való jogosultságának ellenőrzése, a nyeremény átadása.

5/5. A játékban résztvevő, vásárlást igazoló nyugták AP számán kívül a nyugta azon információit is gyűjtjük, amelyek megerősítik a vásárlás tényét: nyugtaszám, dátum és pontos idő, Duracell elem vagy akkumulátor vásárlásának ténye.

5/6. A Játékkal kapcsolatban gyűjtött személyes adatokat a Szervező és Lebonyolító munkatársain, illetve az adatkezelési cél teljesüléséhez és a játék megvalósításához nélkülözhetetlen személyeken kívül harmadik személyek nem ismerhetik meg. Megismerik a személyes adatokat, a Magyar Posta Zrt., a Weboldal üzemeltetője (Kereskedelmi Marketing Trendek Kft. 1054 Budapest, Szemere u. 19., VI./4.) valamint a sorsolás során eljáró közjegyző (Dr. Gáspár Edina Közjegyzői Iroda; székhely: H-1095 Budapest, Boráros tér 7. III. lph. 5. em. 11.)

5/7. Megtesszük a megfelelő technikai, szervezési és fizikai intézkedéseket a személyes adatok védelme érdekében, különösen az adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülése, megsemmisítése, véletlen elvesztése, jogosulatlan megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala, az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az azokkal való visszaélés, illetve az adatok feldolgozásának bármely más jogellenes formája ellen.

5/8. Személyes adatait kizárólag a fenti célok megvalósulásához szükséges ideig kezeljük, de legfeljebb a Játék befejezését követően 60 napig. Ezen felül a Szervező a nyertesek regisztrációkor megadott adatait, valamint a nyereménye kisorsolásával és átvételével kapcsolatos adatokat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bek. alapján 2027.06.16.-ig őrzi meg. (utolsó sorsolástól számított 8 év).

5/9. Önnek joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok helyesbítését, törlését, zárolását vagy visszavonja bármely hozzájárulását az alábbi elérhetőségeken: partybor@wonderduck.hu vagy Wonderduck Agency Zrt., 1118 Budapest, Rétköz utca 31. fszt. 1. A kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül, írásban válaszolunk.

Bármely adataival kapcsolatos hozzáférési, helyesbítési vagy törlési kérését a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról rendelkezéseiben meghatározottak szerint teljesítjük. A jogszabály eltérő rendelkezésének kivételével, személyes adatainak Szervező általi kezelése ellen szükségszerű és jogos indokból bármikor tiltakozhat.

Továbbá a magyar adatvédelmi törvényben biztosított jogorvoslati joga alapján, az adatkezeléssel kapcsolatosan jogai érvényesítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; tel: +3613911400; fax: +3613911410, e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu) illetve bírósághoz fordulhat.

Ha Ön úgy dönt, hogy a továbbiakban nem szeretné azt, hogy a Szervező a Játék során személyes adatait kezelje, illetőleg a hozzájárulását vissza kívánja vonni, kérésére töröljük a Játék résztvevői közül, személyes adatait anonimizáljuk, valamint töröljük az Önre utaló hivatkozásokat.

Elérhetőségeink:
Postai úton: Wonderduck Agency Zrt., 1118 Budapest, Rétköz u. 31., Elektronikus levélben: partybor@wonderduck.hu e-mail címen, Telefonon: +36 30 400 9453

A Játékban való részvétellel és a regisztráció során a megfelelő négyzet kipipálásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a jelen Játékszabályzatban és Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint kezeljük.

Budapest, 2019. március 18.

Varsányi Pincészet Kft.

Szervező